De Jugendorchester


Learning by doing … Och an der Musekwelt ass et wichteg déi geléiert Kenntnisser am Solfège och dierfen um Instrument kënnen ze praktizéieren an esou eventuell eng nei Leidenschaft ze fannen.

Mee nët eleng d’Coursen um Instrument, mee d’Chance kënnen an engem Grupp vun jonken Musikanten ze musizéieren, gët der begeeschterter Jugend d’Geleeënheet hirt Instrument besser keenzeléieren an ët am Ensembel auszereizen.

 

Dëst woar och Zweck an Ziel vun der Grënnung vun engem Jugendorchester am September 2012. 

 

Traditionnel sin elo schons d‘Optrëtter vum Jugendorchester um Krëschtgala an um Fréijorsconcert vun der Fanfare Gemeng Duelem. Op der Fête de la Musique, am Kader vum Schampesfest vun der Musek, mecht de Jugendorchester Sonndes ëmmer den Opening. E weideren Highlight ass de gemeinsamen Optrëtt vun der Duelemer Jugend zesummen mat der Jugend vun der Trëntenger Musek op der Diplômeiwwerrechung vun der Musekschoul vun de Gemengen Bous/Duelem/Waldbriedemes am November op Caeciliendag.

 

Dirigéiert gëtt de Jugendorchester vum Marc Sadeler.

 

 

Fir weider Froen këent Dir Iech gären wenden un de Responsablen fir d’Jugendaarbecht an der Fanfare Gemeng Duelem

Boris Vandivinit / Contact